Zásady ochrany osobných údajov

Osobné údaje spracúvame v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a rady č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon o OOU“). Bezpečnosť osobných údajov a ich spracúvanie zákonným spôsobom je pre nás prvoradé. Tu sa dozviete, ako vaše osobné údaje spracúvame a ako dosiahneme ich bezpečnosť.

 1. NAŠE ÚDAJE

  Kto sme?
  Vaše osobné údaje spracúva
  Obchodné meno: Musicrender s. r. o.
  Registrácia: Okresný súd Bratislava I, odd. Sro, vl.č. 147976/B 
  Sídlo: Pezinská 709/28, Chorvátsky Grob 900 25 
  IČO: 53 292 405 
  DIČ: 2121 342 102
  Zast.: Janka Kaňáková Šuchovenová, konateľ 
  email: info@musicrender.com

  (ďalej len „prevádzkovateľ“).

 2. KATEGÓRIE OSOBNÝCH ÚDAJOV, ÚČEL, PRÁVNY ZÁKLAD A OBDOBIE

  Aké osobné údaje spracúvame, na aký účel, na akom právnom základe a na aké obdobie?
  Spracúvame len tie osobné údaje, ktoré nevyhnutne potrebujeme na dosiahnutie stanoveného účelu.
  Osobné údaje spracúvame na tento účel:
  Účtovná agenda
  Osobné údaje osôb vedených v účtovníctve spracúvame v rozsahu meno, priezvisko, adresa na fakturačné účely, číslo bankového účtu, údaje o platbách, tel.č., email a podpis na účely vedenia účtovníctva a plnenia si povinností vyplývajúcich zo zákona o účtovníctve a iných relevantných právnych predpisov. Právnym základom na spracúvanie osobných údajov je plnenie zákonných povinností. Účtovné doklady uchovávame 10 rokov.
  Portál musicrender.com
  Osobné údaje užívateľov portálu spracúvame v rozsahu titul, meno, priezvisko, užívateľské meno, adresa na fakturačné účely, informácie a obsah zverejnený užívateľom, údaje o ponúkaných službách, údaje o sprostredkovaní uzatvorenia zmluvy, údaje o predplatnom a platbách, email a iné údaje uložené v užívateľskom účte alebo získané v súvislosti s používaním portálu na nasledovný účel:
  - predzmluvnej komunikácie,
  - vytvorenia a používania užívateľského účtu,
  - používania portálu,
  - uzatvorenia a plnenia sprostredkovateľskej zmluvy,
  - zverejnenie ponuky služieb,
  - uzatvorenia a plnenia sprostredkúvanej zmluvy.
  Právnym základom na ich spracúvanie je plnenie zmluvy. Osobné údaje záujemcov z predzmluvnej komunikácie uchovávame 6 mesiacov. Osobné údaje spracúvané prostredníctvom portálu uchovávame po dobu vašej registrácie. Po vymazaní užívateľského účtu vymažeme aj vaše osobné údaje.
  Marketing
  Osobné údaje zákazníkov spracúvame v rozsahu titul, meno, priezvisko, užívateľské meno a email na účely priameho marketingu, aby sme vás informovali o našich ponukách, novinkách a akciách. Ak ste naším zákazníkom, právnym základom na ich spracúvanie je náš oprávnený záujem. Osobné údaje spracúvame po dobu vašej registrácie na portáli.
  Správa sociálnych sietí
  Osobné údaje fanúšikov našich oficiálnych stránok na sociálnych sieťach spracúvame na účely správy sociálnych sietí. Právnym základom na spracúvanie osobných údajov je oprávnený záujem, ktorým je prezentácia prevádzkovateľa a jeho služieb prostredníctvom sociálnych sietí. Osobné údaje spracovávame po celý čas, kým ste fanúšikom našej stránky.
  Cookies
  Cookies spracúvame na zabezpečenie funkčnosti našej webovej stránky a jej jednoduchšieho používania a na reklamné účely. Právnym základom na spracúvanie cookies je váš súhlas, ktorý nám dáte nastavením svojho prehliadača. Cookies uchovávame 15 mesiacov.

 3. OSOBY MLADŠIE AKO 16 ROKOV

  Máte menej ako 16 rokov?
  Ponuka služieb na tejto webovej stránke nie je určená pre osoby mladšie ako 16 rokov. Pokiaľ spracúvame osobné údaje v súvislosti so službami informačnej bezpečnosti na základe vášho súhlasu, tento súhlas nám môžete poskytnúť, len ak ste dovŕšili 16 rokov. Osobné údaje osôb mladších ako 16 rokov nespracúvame.

 4. PRÍJEMCOVIA

  Komu poskytujeme Vaše osobné údaje?
  Osobné údaje poskytujeme tretej osobe, len ak nám to vyplýva z osobitného zákona alebo je to nevyhnutné na plnenie zmluvy. Ide najmä o orgány verejnej správy a iné oprávnené subjekty. Vaše osobné údaje ďalej poskytujeme sprostredkovateľom, ktorí nám dodávajú odborné a špecializované služby. S každým sprostredkovateľom sme uzatvorili zmluvu o spracúvaní osobných údajov a zaviazali ich mlčanlivosťou. Spracúvaním osobných údajov sme poverili:
  - účtovnícku firmu
  - poskytovateľ webhostingu,
  - systém na rozosielanie mailov.

 5. TRETIE KRAJINY

  Kam prenášame vaše osobné údaje?
  Osobné údaje prenášame do tretej krajiny, a to USA v súvislosti so správou sociálnych sieti. Uvedená krajina poskytuje primerané záruky za bezpečnosť vašich osobných údajov.

 6. SŤAŽNOSŤ

  Nie ste spokojný?
  Ak nie ste spokojný s tým, ako spracúvame vaše osobné údaje, môžete nám dať o tom vedieť na email info@lanikovagroup.sk. Tiež máte možnosť podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, ak si myslíte, že vaše osobné údaje spracúvame nezákonne. Úrad na ochranu osobných údajov
  Hraničná 12, 820 07 Bratislava
  Email: statny.dozor@pdp.gov.sk

 7. SPÔSOB SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

  Ako spracúvame vaše osobné údaje?
  Osobné údaje spracúvame v elektronickej a listinnej forme. Nevyužívame žiadne prostriedky automatizovaného individuálneho rozhodovania. Vedieme záznamy o všetkých spracovateľských činnostiach a máme zavedené potrebné technické a organizačné bezpečnostné opatrenia na zabezpečenie ochrany osobných údajov. Tieto opatrenia zahŕňajú najmä antivírusové programy, politiku silných hesiel a zabezpečenie web stránky SSL certifikátom. Zverené osobné údaje pravidelne zálohujeme, aby sme ich mohli v prípade náhodného poškodenia alebo straty ihneď obnoviť. K výberu sprostredkovateľov pristupujeme veľmi zodpovedne, pričom dbáme na to, aby vybraný sprostredkovateľ nám poskytol primerané záruky za bezpečnosť vašich osobných údajov.

 8. PRÁVA DOTKNUTÝCH OSÔB

  Aké máte ako dotknutá osoba práva?
  GDPR Vám priznáva určité práva, ktorými môžete ovplyvniť, ako spracúvame vaše osobné údaje. Nie všetky práva však môžete uplatniť za každých okolností. Treba pritom vychádzať z právneho základu spracúvania osobných údajov.

  1. Právo na prístup k údajom
   Máte právo vedieť, či spracúvame vaše osobné údaje. Pokiaľ ich spracúvame, môžete nás požiadať o prístup k údajom. Na základe vašej žiadosti vydáme potvrdenie s informáciami o spracúvaní vašich osobných údajov našou spoločnosťou.
  2. Právo na opravu
   Máte právo na to, aby vaše osobné údaje, ktoré spracúvame, boli správne, úplné a aktuálne. Ak sú nesprávne alebo neaktuálne, môžete nás požiadať o opravu alebo doplnenie. Opravu vykonáme bez zbytočného odkladu s ohľadom na technické možnosti.
  3. Právo na vymazanie
   Za určitých okolností máte právo, aby sme vaše osobné údaje vymazali. O ich vymazanie nás môžete požiadať kedykoľvek. Vaše osobné údaje vymažeme, ak:
   • ich už nepotrebujeme na účel, na ktorý ste nám ich poskytli;
   • odvoláte svoj súhlas;
   • namietate voči spracúvaniu svojich osobných údajov;
   • spracúvame vaše osobné údaje nezákonne;
   • osobné údaje musia byť vymazané, aby sa tým splnila zákonná povinnosť;
   • ste dieťa, príp. rodič dieťaťa, ktoré súhlasilo so spracúvaním osobných údajov cez internet;
  4. Právo na obmedzenie spracúvania
   Môžete nás požiadať, aby sme obmedzili spracúvanie vašich osobných údajov. Ak vašej žiadosti vyhovieme, budeme vaše údaje iba uchovávať a ďalej s nimi pracovať už nebudeme. K obmedzeniu spracovávania vašich údajov dôjde, ak:
   • nám oznámite, že sú nesprávne, a to až pokým neoveríme ich správnosť;
   • ich spracúvame nezákonne, avšak vy nesúhlasíte s ich vymazaním a namiesto toho žiadate, aby sme spracúvanie vašich osobných údajov len obmedzili;
   • ich už nepotrebujeme, ale potrebujete ich vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie svojich práv;
   • namietate voči spracúvaniu svojich osobných údajov, a to až kým neoveríme, či naše oprávnené záujmy prevažujú nad vašimi dôvodmi.
  5. Právo na prenosnosť údajov
   Vzhľadom na to, že vaše osobné údaje nespracúvame v potrebnej elektronickej forme, nie je možné uplatniť právo na prenosnosť údajov.
  6. Právo namietať
   V prípadoch, keď vaše osobné údaje spracúvame na právnom základe oprávneného záujmu, máte právo namietať proti ich spracovávaniu. Pokiaľ nepreukážeme, že existuje vážny oprávnený dôvod na ich spracúvanie, ktorý prevažuje nad vašimi záujmami alebo právami, spracúvanie osobných údajov sa na základe vašej námietky bez zbytočného odkladu ukončí. Vašu žiadosť, ktorou uplatňujete niektoré z uvedených práv, nám môžete poslať emailom alebo poštou na adresu uvedenú vyššie. Všetkými vašimi žiadosťami sa budeme zaoberať a o výsledku jej vybavenia vás budeme informovať rovnakým spôsobom, akým podáte žiadosť.
 9. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

  Tieto zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú platnosť dňom ich zverejnenia. Vyhradzujeme si právo tieto zásady zmeniť, ak dôjde k zmene spracúvania osobných údajov v našej spoločnosti.