Všeobecné obchodné podmienky musicrender.com

Článok 1
Základné ustanovenia

 1. Internetová stránka musicrender.com predstavuje platformu, ktorá spája osoby pôsobiace v oblasti hudby a zvuku (ďalej len "stránka"). Je určená pre všetkých, ktorí pôsobia v hudobnej sfére profesionálne, ale aj amatérsky, spolupracujú s hudobníkmi alebo ponúkajú rôzne služby v kultúrnej oblasti (ďalej len "užívatelia"). Je založená na krátkodobých, jednorázových príležitostných prácach, službách a produktoch potrebných pre realizáciu kultúrnych podujatí.
 2. Prostredníctvom tejto stránky môžu jej užívatelia prezentovať svoju tvorbu, ponúkať služby, získavať príležitosti a uzatvárať zmluvy.
 3. Prevádzkovateľ umožňuje užívateľom vytvárať na portáli ponuky, uzatvoriť so záujemcom zmluvu a poskytuje im ďalšie služby súvisiace s uzatvorením a plnením tejto kúpnej zmluvy podľa podmienok dohodnutých v týchto všeobecných obchodných podmienkach (ďalej len "VOP").
 4. Tieto VOP upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce zo zmluvy o poskytovaní služieb, uzatvorenej na diaľku medzi prevádzkovateľom a užívateľom (ďalej len "zmluva o poskytovaní služieb"). Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy a užívateľ sa zaväzuje ich dodržiavať.

Článok 2
Vymedzenie základných pojmov

 1. Prevádzkovateľom tejto internetovej stránky je
  Obchodné meno: Musicrender s. r. o.
  Registrácia: Okresný súd Bratislava I, odd. Sro, vl.č. 147976/B
  Sídlo: Pezinská 709/28, Chorvátsky Grob 900 25
  IČO: 53 292 405,
  DIČ: 2121342102
  Zast.: Janka Kaňáková Šuchovenová, konateľ
  email: info@musicrender.com
 2. Stránka je internetová stránka prevádzkovateľa www.musicrender.com.
 3. Užívateľ je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá sa registrovala na stránke a využíva služby poskytované prevádzkovateľom za účelom uzatvorenia zmluvy s iným užívateľom. Užívateľ sa môže registrovať ako fanúšik, umelec, štúdio alebo prenajímateľ.
 4. Fanúšik je fyzická alebo právnická osoba, ktorá používa stránku za účelom uzatvorenia zmluvy s umelcom, predmetom ktorej je dodanie autorského diela alebo umeleckého výkonu alebo s prenajímateľom, predmetom ktorej je prenájom zariadenia, podľa dohodnutých podmienok.
 5. Umelec je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá ponúka svoje autorské diela alebo umelecké výkony za účelom uzatvorenia zmluvy s fanúšikom alebo so štúdiom.
 6. Štúdio je fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá má záujem uzatvoriť zmluvu o dielo s umelcom.
 7. Prenajímateľ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá prenajíma zariadenie súvisiace s umeleckým výkonom.
 8. Autorské dielo je jedinečným výsledkom tvorivej duševnej činnosti autora vnímateľným zmyslami, bez ohľadu na jeho podobu, obsah, kvalitu, účel, formu jeho vyjadrenia alebo mieru jeho dokončenia.
 9. Autor je fyzická osoba, ktorá dielo vytvorila.
 10. Umelecký výkon je predvedenie, prednes alebo iné tvorivé vykonanie umeleckého diela alebo diela tradičnej ľudovej kultúry spevom, hraním, recitáciou, tancom alebo iným spôsobom.
 11. Výkonný umelec je fyzická osoba, ktorá osobne podá umelecký výkon tak, že spieva, hrá, predvádza, prednáša alebo inak tvorivo vykonáva umelecké dielo alebo dielo tradičnej ľudovej kultúry, najmä spevák, hudobník, dirigent, herec, tanečník alebo artista
 12. Zmluva predstavuje akýkoľvek typ zmluvy, uzatvorenej navzájom medzi užívateľmi, predmetom ktorej je na jednej strane záväzok dodávateľa dodať autorské dielo, poskytnúť umelecký výkon, prenajať zariadenia a iné a na druhej strane záväzok objednávateľa zaplatiť dohodnutú odmenu. Prevádzkovateľ nie je účastníkom tejto zmluvy a do jej obsahu žiadnym spôsobom nezasahuje.
 13. Dodávateľ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá sa na základe zmluvy uzatvorenej prostredníctvom tejto stránky zaviazala dodať autorské dielo, poskytnúť umelecký výkon, prenajať zariadenie a pod.
 14. Objednávateľom fyzická alebo právnická osoba, ktorá si na základe zmluvy uzatvorenej prostredníctvom tejto stránky objednala dodanie autorského diela, poskytnutie umeleckého výkonu, prenájom zariadenia a iné a zaviazala sa zaplatiť dohodnutú cenu za dielo.
 15. Zmluva o poskytovaní služieb je zmluva uzatvorená medzi prevádzkovateľom a užívateľom, predmetom ktorej sú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán súvisiace s používaním stránky.
 16. Službou je každá služba poskytovaná prevádzkovateľom pre užívateľa v súvislosti s touto stránkou a zmluvou uzatvorenou prostredníctvom nej.
 17. Užívateľským účtom je účet užívateľa, zriadený za účelom používania stránky a služieb poskytovaných prevádzkovateľom.
 18. Prihlasovacími údajmi sú údaje, ktoré musí užívateľ zadať pri vstupe do svojho prezentačného účtu (email a heslo).
 19. Profil je prezentačná stránka užívateľa, prostredníctvom ktorej zverejňuje svoje údaje a obsah.
 20. Ponuka je ponuka užívateľa zverejnená na stránke za účelom prezentácie umelca, prenajímateľa, štúdia alebo dopytovania vytvorenia umeleckého diela.
 21. VOP sú tieto Všeobecné obchodné podmienky prevádzkovateľa, záväzné pre užívateľa pri používaní stránky a služieb poskytovaných prevádzkovateľom.
 22. Obsahom sa rozumejú všetky zvukové záznamy, obrazové záznamy, zvukovo-obrazové záznamy, text, grafy, softvér, a iné dáta, ktoré je možné uložiť a vytvorené, použité v súvislosti s využívaním stránky.
 23. Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát pre BA kraj, Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07 Bratislava, tel.č.: 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04, email: info@soi.sk, web: www.soi.sk.

Článok 3
Užívateľský účet

 1. Užívateľ využíva služby poskytované prevádzkovateľom prostredníctvom svojho užívateľského účtu. Užívateľský účet si záujemca vytvorí vyplnením registračného formuláru pre požadovanú rolu, t.j. ako fanúšik, umelec, prenajímateľ alebo štúdio. Po odoslaní registračného formuláru je záujemcovi doručený na zadaný email verifikačný odkaz. Kliknutím na odkaz sa vytvorí užívateľský účet.
 2. Vytvorením užívateľského účtu sa považuje zmluva o poskytovaní služieb medzi prevádzkovateľom a užívateľom za uzatvorenú. Vytvorením užívateľského účtu užívateľ prejavuje súhlas s týmito obchodnými podmienkami a podmienkami spracúvania osobných údajov.
 3. Vytvorenie užívateľského účtu je bezplatné.
 4. Užívateľ je povinný uviesť v registračnom formulári pravdivé údaje v rozsahu uvedenom prevádzkovateľom.
 5. Vytvorením užívateľského účtu získava užívateľ prístup k stránke a službám poskytovaných prevádzkovateľom prostredníctvom stránky.

Článok 4
Profil

 1. Registrovaný užívateľ má možnosť vytvoriť si profil, prostredníctvom ktorého prezentuje svoje autorské diela, umelecké výkony, zariadenia ponúkané na prenájom a iné. V rámci profilu má užívateľ možnosť vyplniť svoje osobné údaje, zverejniť bibliografiu, ukážky tvorby, fotografie, videá a pod.
 2. Užívateľ môže označiť kategórie, nástroje a žánre, ktoré chce zobraziť vo svojom profile. Taktiež môže zverejniť požadované technické podmienky pre spoluprácu s inými užívateľmi.
 3. Údaje uverené v profile a všetok zverejnený obsah môže užívateľ kedykoľvek zmeniť alebo vymazať.

Článok 5
Zverejnenie inzerátu

 1. Užívateľ má možnosť prostredníctvom svojho užívateľského účtu vo "Vašej zóne" zverejňovať na stránke inzeráty, prostredníctvom ktorých ponúka svoje autorské diela, umelecké výkony, zariadenia na prenájom a iné. Zvoliť si môže:
  • štandard službu - ponuka práce vo formáte názov, popis, cena a čas doručenia,
  • online službu - ponuka práce vo formáte názov, popis, cena a čas doručenia, ktorá sa bude realizovať online.

Článok 6
Podmienky zverejnenia profilu a inzerátu

 1. Informácie a obsah zobrazený v profile a/alebo inzeráte užívateľa je zverejnený výlučne užívateľom. Prevádzkovateľ neuvádza a zverejňuje v profile užívateľa žiadne informácie ani obsah. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za informácie a obsah zverejnený užívateľom v jeho profile a/alebo inzeráte.
 2. Užívateľ vystupuje v profile a vo zverejnených inzerátoch ako samostatný právny subjekt odlišný od prevádzkovateľa.
 3. Užívateľ sa zaväzuje vo svojom profile a/alebo inzeráte uvádzať len pravdivé informácie a obsah, ktorý žiadnym spôsobom neporušuje zákon ani práva tretích osôb, zákon neobchádza ani sa neprieči dobrým mravom.
 4. Užívateľ sa zaväzuje v inzeráte pravdivo a úplne špecifikovať ponúkané autorské dielo, umelecký výkon, zariadenia či iné služby. Užívateľ nesmie uvádzať nepravdivé, neúplné, nepresné, nejasné, či zavádzajúce údaje a zamlčovať údaje o vlastnostiach a povahe služby.
 5. Užívateľ je povinný pravdivo informovať o cene a spôsobe jej dodania objednaného autorského diela, umeleckého výkonu alebo prenajatého zariadenia.
 6. Zverejnenie inzerátu nepodlieha schváleniu prevádzkovateľom.
 7. Užívateľ vyhlasuje, že zverejnením obsahu na svojom profile a inzeráte neporušuje žiadne autorské práva ani iné práva tretej osoby. Užívateľ môže zverejňovať vo svojom profile a inzeráte len obsah, ktorého je autorom, resp. ku ktorému má oprávnenie vykonávať majetkové práva alebo ak má písomný súhlas s použitím/zverejnením diela. Užívateľ nesmie zverejňovať obsah
  1. ktorého nie je autorom, resp. ku ktorému nemôže vykonávať majetkové alebo nemá súhlas na použitie/zverejnenie diela,
  2. ktorého zverejnením porušuje autorské práva tretích osôb,
  3. ktorého zverejnenie, ponuka a/alebo predaj je v rozpore so zákonom, zákon obchádza alebo sa prieči dobrým mravom alebo porušuje tieto obchodné podmienky, pričom sú nimi najmä, nie však výlučne výrobky, fotografie a texty ktoré sú urážlivé, propagujúce násilie, propagujúce vojnu, podnecujúce k nenávisti na základe rasy, pohlavia, jazyka, viery, náboženstva, vulgárne, zavádzajúce, klamlivé, nemorálne, nevhodné, alebo extrémistické v akomkoľvek slova zmysle.
 8. Užívateľ, ktorý je platcom DPH uvádza cenu služby vrátané DPH, pričom túto skutočnosť je povinný uviesť v ponuke.
 9. Profil a inzerát užívateľa nesmie obsahovať žiadne prepojenia a linky na inú web stránku, a to ani na vlastnú web stránku užívateľa.
 10. Užívateľ sa zaväzuje komunikovať s ostatnými užívateľmi výlučne prostredníctvom stránky. Akákoľvek komunikácia mimo tejto stránky je zakázaná. Pokiaľ má prevádzkovateľ dôvodné podozrenie alebo zistí, že užívateľ komunikuje s iným užívateľom mimo túto stránku alebo iným spôsobom ako cez stránku, má právo vymazať jeho užívateľský účet a všetky ponuky zverejnené užívateľom.
 11. Prevádzkovateľ má právo zverejnený inzerát dočasne odstrániť alebo vymazať v prípade, že je v rozpore so zákonom, zákon obchádza, prieči sa dobrým mravom, je dôvodné podozrenie, že porušuje autorské práva, je v rozpore s týmito VOP a podmienkami používania alebo je v rozpore s oprávnenými záujmami prevádzkovateľa, či tretích osôb. Prevádzkovateľ na tieto nedostatky užívateľa upozorní elektronickou formou a umožní ich odstránenie. Pokiaľ užívateľ nedostatky v lehote do 3 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia neodstráni, prevádzkovateľ má právo inzerát vymazať.
 12. Z odmietnutia zverejnenia, dočasného odstránenia alebo vymazania inzerátu nevyplývajú užívateľovi žiadne nároky a nemá nárok na zaplatenie žiadnej sumy ani vrátenie žiadneho poplatku.

Článok 7
Cena za služby

 1. Prevádzkovateľ má nárok na odmenu za poskytované služby spočívajúce najmä v prevádzke tejto stránky a umožnení zverejnenia profilu a inzerátu.
 2. Užívateľ si môže vybrať medzi nasledovnými balíkmi služieb:
  1. FREE
  2. ŠTANDARD
  3. PREMIUM
  4. VIP
 3. Výška ceny za zvolený balík ako aj rozsah služieb poskytovaných v rámci balíku vyplýva z aktuálneho cenníka, ktorý je zverejnený na stránke http://test.musicrender.com/sk#cennik. Účtovaná je bez DPH, nakoľko prevádzkovateľ nie je jej platcom.
 4. Užívateľ je povinný zaplatiť cenu za služby podľa zvoleného balíka riadne a včas. Cena zvoleného balíka služieb sa platí mesačne alebo ročne.
 5. Zaplatená cena za zvolený balík ani jej alikvotná časť sa nevracia, a to ani v prípade nevyužívania služby alebo vymazania užívateľského účtu užívateľom alebo prevádzkovateľom v súlade s týmito VOP.
 6. Užívateľ zaplatí cenu za služby prostredníctvom platobnej brány GoPay.
 7. Okrem uvedenej ceny za služby má prevádzkovateľ nárok aj na províziu za sprostredkovanie uzatvorenia zmluvy medzi užívateľmi podľa týchto VOP.

Článok 8
Práva a povinnosti zmluvných strán

 1. Obsahom zmluvy o poskytovaní služieb sú práva a povinností zmluvných strán.
 2. Prevádzkovateľ je povinný:
  1. počas doby trvania zmluvy o poskytovaní služieb zabezpečiť prevádzku stránky, s výnimkou odstávky z technických príčin a potrebnej údržby,
  2. poskytnúť virtuálny priestor užívateľovi pre zverejnenie ponuky,
  3. zabezpečiť pre užívateľa prostredníctvom stránky prostriedok na uzatvorenie zmluvy s iným užívateľom,
  4. prijať pre užívateľa od iného užívateľa cenu za objednané autorské dielo, umelecký výkon alebo prenájom zariadenia a túto mu vyplatiť podľa tejto zmluvy.
 3. Užívateľ má právo:
  1. na virtuálny priestor pre zverejnenie svojho profilu a inzerátu,
  2. editovať, zmeniť, pozastaviť alebo vymazať svoj profil alebo inzerát,
  3. uzatvoriť prostredníctvom stránky zmluvu s iným užívateľom, ktorý uskutočnil k tomu potrebné kroky,
  4. vyplatenie ceny prijatej prevádzkovateľom od iného užívateľa po odpočítaní provízie.
 4. Užívateľ je povinný:
  1. zaplatiť cenu za zvolený balík služieb a províziu za sprostredkovanie uzatvorenia zmluvy riadne a včas,
  2. dodržiavať podmienky používania stránky vyplývajúce z týchto VOP a relevantných právnych predpisov,
  3. riadne a včas splniť povinnosti vyplývajúce mu z uzatvorenej zmluvy.
 5. Užívateľ nesmie:
  1. porušovať zákon a zákon obchádzať,
  2. porušovať autorské práva a práva duševného vlastníctva tretích osôb,
  3. konať v rozpore s dobrými mravmi,
  4. ponúkať služby, ktorých ponuka, predaj alebo poskytovanie je v rozpore so zákonom alebo dobrými mravmi,
  5. úmyselne klamať a zavádzať ostatných užívateľov,
  6. spôsobovať akúkoľvek škodu ostatným užívateľom,
  7. zneužívať osobné údaje užívateľov,
  8. zneužívať ponuku na prezentáciu a propagáciu iných služieb ako tých, pre ktoré bola ponuka zriadená,
  9. zverejňovať v profile alebo ponuke prepojenia a linky na inú web stránku.

Článok 9
Uzatvorenie a plnenie zmluvy

 1. Zverejnením inzerátu užívateľ ponúka svoje autorské diela, umelecké výkony, prenájom zariadenia a iné.
 2. Druhý užívateľ - objednávateľ si môže ponúkané diela alebo služby objednať kliknutím na "mám záujem". Následne vyplní objednávkový formulár a odošle kliknutím na "vytvoriť objednávku". Odoslanie objednávky je oznámené obom užívateľom notifikáciou.
 3. Po odoslaní objednávky je umožnená priama komunikácia medzi užívateľmi. Užívatelia si individuálne dohodnú presné podmienky spolupráce. Užívatelia môžu rozsah a podmienky vytvorenia diela dohodnúť a modifikovať podľa potreby.
 4. Užívateľ - dodávateľ môže objednávku prijať alebo odmietnuť. Prijatím objednávky sa považuje zmluva za uzatvorenú. V závislosti od toho, čo je predmetom plnenie, zmluvné strany môže medzi sebou uzatvoriť rôzne typy zmlúv, napr.
  1. zmluvu o dielo,
  2. nájomnú zmluvu na zariadenie,
  3. zmluvu o umeleckom výkone,
  4. zmluvu o umeleckom účinkovaní,
  a pod.
 5. Užívatelia berú na vedomie, že zmluva sa priamo medzi nimi, pričom tento vzťah sa riadi obchodnými podmienkami daného užívateľa, ktorý zverejnil ponuku.
 6. Po uzatvorení zmluvy objednávateľ zaplatí dohodnutú cenu. Objednávateľ berie na vedomie, že cenu za dielo príjme v prospech dodávateľa prevádzkovateľ. Ten po odovzdaní diela alebo poskytnutý služby vyplatí cenu po odpočítaní provízie dodávateľovi.
 7. Objednávateľ zaplatí dohodnutú cenu prostredníctvom platobnej brány GoPay v lehote do 7 dní odo dňa odoslania objednávky. Cena sa považuje za zaplatenú okamihom pripísania na účet prevádzkovateľa. Pokiaľ objednávateľ nezaplatí cenu v stanovenej lehote, má sa za to, že zmluvné strany od zmluvy odstúpili a táto sa od počiatku zrušuje.
 8. Daňový doklad na zaplatenie kúpnej ceny vydáva dodávateľ, ktorý ho doručí objednávateľovi spolu s dielom alebo službou prostredníctvom svojho účtu. Dodávateľ je povinný riadne si plniť všetky daňové a účtovné povinnosti vyplývajúce mu z relevantných právnych predpisov v súvislosti s uzatvorením a plnením zmluvy o dielo.
 9. Poskytnutie služby a doručenie diela alebo služby v súlade so zmluvou potvrdí objednávateľ prostredníctvom tejto stránky. Pokiaľ objednávateľ nepotvrdí splnenie zmluvy dodávateľom do 48 hodín od poskytnutia služby alebo odoslania diela, má sa za to, že dodávateľ si splnil svoje povinnosti vyplývajúce mu z tejto zmluvy riadne a včas.
 10. Po potvrdení plnenia zmluvy zo strany objednávateľa, resp. uplynutia lehoty v zmysle predchádzajúceho odseku, prevádzkovateľ v lehote do 7 dní vyplatí dodávateľovi finančné prostriedky, ktoré prijal od objednávateľa po odpočítaní provízie. Prevádzkovateľ sa vyhradzuje právo zadržať tieto finančné prostriedky a nevyplatiť ich dodávateľovi, pokiaľ vznikne medzi účastníkmi zmluvy spor, príp. má dôvodné podozrenie, že dodávateľ nesplnil svoje povinnosti vyplývajúce zo zmluvy riadne a včas, príp. mohol plnením porušiť zákon, autorské práva a alebo práva vyplývajúce z duševného vlastníctva tretích osôb.
 11. Prevádzkovateľ nie je účastníkom tejto zmluvy a ani do nej žiadnym spôsobom nevstupuje. Dodávateľ berie na vedomie, že uvedeným postupom vzniká zmluva priamo medzi ním a objednávateľom. Dodávateľ sa zaväzuje poskytnúť objednávateľovi všetky informácie, ktoré podľa uvedených osobitných právnych predpisov, má ako spotrebiteľovi oznámiť ešte pred uzatvorením kúpnej zmluvy.
 12. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za plnenie zmluvy každou zo zmluvných strán, ani za plnenie si povinností dodávateľa vyplývajúcich mu z osobitných právnych predpisov. Prevádzkovateľ nezodpovedá najmä za to, že:
  1. dodávateľ poskytne presné, úplné a aktuálne informácie o diele alebo službe,
  2. objednávateľ zaplatí dohodnutú cenu riadne a včas,
  3. dodávateľ riadne vybaví objednávku,
  4. dodávateľ dodá objednané dielo alebo poskytne službu riadne a včas,
  5. dielo alebo služba dodaná dodávateľom nebude porušovať autorské práva ani žiadne iné práva týkajúce sa duševného vlastníctva tretích osôb,
  6. dodávateľ riadne vybaví prípadné reklamácie.
 13. V prípade, že dodávateľ poruší povinnosti vyplývajúce mu z osobitných právnych predpisov, napr. nesplní si informačnú povinnosť podľa zákona o ochrane spotrebiteľa a zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, zodpovedá za toto porušenie podľa ustanovení relevantných právnych predpisov sám.

Článok 10
Provízia za sprostredkovanie

 1. V prípade uzatvorenia zmluvy medzi užívateľmi prostredníctvom tejto stránky alebo v súvislosti s ňou, má prevádzkovateľ nárok na províziu vo výške 10% z ceny za dielo alebo služby.
 2. Provízia je splatná ku dňu uzatvorenia zmluvy medzi užívateľmi. Dodávateľ súhlasí s tým, aby si prevádzkovateľ započítal svoj nárok na províziu s nárokom dodávateľa na vyplatenie ceny prijatej od objednávateľa.
 3. Provízia je účtovaná bez DPH, nakoľko prevádzkovateľ nie je jej platcom.

Článok 11
Vylúčenie zodpovednosti

 1. Prevádzkovateľ poskytuje stránku, jej obsah a služby s tým súvisiace tak, ako „stoja a ležia“. Prevádzkovateľ neposkytuje žiadnu záruku za stránku a služby s ňou súvisiace. Akékoľvek riziko spojené s používaním stránky a služieb s tým súvisiacich nesie užívateľ. Užívatelia používajú stránku na svoju vlastnú zodpovednosť. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za používanie stránky a služieb s ňou súvisiacich, za nepretržitú prevádzku stránky, jeho bezpečnosť, bezchybnosť a stav bez vírusov.
 2. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah uložený užívateľom alebo treťou osobou na stránke, najmä, nie však výlučne, za informácie uvedené v profile, ponuke, popise ponuky, ani za zverejnené ukážky, fotografie, videá, informácie a iný obsah.
 3. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za to, že užívatelia si budú riadne a včas plniť svoje povinnosti vyplývajúce im zo zmluvy o dielo uzatvorenej prostredníctvom tejto stránky.
 4. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadnú škodu, ktorá vznikla užívateľovi alebo tretej osobe v súvislosti s
  1. používaním stránky a jeho obsahu,
  2. ich neschopnosťou používať stránku,
  3. odstránením alebo zmenou obsahu na stránke,
  4. zmluvou o dielo uzatvorenou prostredníctvom stránky,
  5. ponúkanými službami, dielami a ich jeho kúpou či používaním,
  6. neplnením si povinností vyplývajúcich zo zmluvy o dielo,
  7. informáciami poskytnutými priamo alebo prostredníctvom stránky.
 5. Užívateľ sa zaväzuje nahradiť škodu, ktorá vznikne prevádzkovateľovi v súvislosti s konaním alebo opomenutím konania užívateľa, ktoré je v rozpore s týmito VOP alebo platnou legislatívou. Užívateľ sa zaväzuje nahradiť tiež škodu, ktorá vznikne v súvislosti s uplatnením si nárokov treťou stranou, v prípade, že táto škoda vznikla na základe používania stránky užívateľom v rozpore so zákonom alebo v súvislosti s tým.

Článok 12
Autorské práva

 1. Vlastníkom stránky a všetkého obsahu zverejneného prevádzkovateľom alebo ním poverenou osobou je prevádzkovateľ. Tento obsah je chránený na základe zákona č. 185/2015 Z. z. autorským zákonom.
 2. Užívatelia môžu používať stránku v dovolenom rozsahu podľa podmienok uvedených v týchto VOP.
 3. Obsah zverejnený na stránke je voľne prístupný pre užívateľov, ktorí ho môžu použiť výhradne na účely používania stránky a služieb poskytovaných prevádzkovateľom. Každé použitie zverejneného obsahu, najmä vytvorenie rozmnoženiny, jeho verejné rozširovanie, spracovanie, preklad a adaptácia, verejné vystavenie, vykonanie alebo prenos, si vyžaduje súhlas prevádzkovateľa. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu prevádzkovateľa je použitie diela na iné ako vymedzené účely zakázané.
 4. Obsah vyhotovený užívateľom v súvislosti s používaním stránky, najmä, nie však výlučne informácie uvedené v profile a ponuke užívateľa je jeho vlastníctvom. Prevádzkovateľ nenesie za tento obsah žiadnu zodpovednosť voči užívateľovi ani voči žiadnej inej tretej osobe.

Článok 13
Zmena a ukončenie zmluvy

 1. Zmluva medzi prevádzkovateľom a užívateľom sa uzatvára na dobu neurčitú.
 2. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť, upraviť, pridať alebo zrušiť ktorékoľvek ustanovenie týchto VOP.
 3. O zmene VOP prevádzkovateľ informuje užívateľa notifikáciou zaslanou mailom alebo prostredníctvom užívateľského účtu. Pokiaľ užívateľ so zmenou VOP nesúhlasí, môže ihneď zmluvu vypovedať zrušením užívateľského účtu. Ak užívateľ nevypovedá zmluvu do 48 hodín od odoslania notifikácie o zmene VOP má sa za to, že so zmenou súhlasí. Zmenené VOP sú platné a účinné od okamihu ich zverejnenia na stránke.
 4. Užívateľ môže kedykoľvek vypovedať zmluvu zrušením svojho užívateľského účtu. Výpoveď nadobúda účinnosť okamžite. Zánik zmluvy nemá vplyv na povinnosť plniť si záväzky, ktoré vznikli zmluvným stranám počas trvania zmluvy.
 5. Prevádzkovateľ môže kedykoľvek vypovedať zmluvu o poskytovaní služieb zaslaním výpovede užívateľovi na jeho e-mail uvedený v užívateľskom účte. Výpoveď sa považuje za doručenú nasledujúci deň po jej odoslaní bez ohľadu na to, či sa s ňou užívateľ oboznámil. Výpovedná doba je 3 dni, pričom uplynutím výpovednej doby zmluva o poskytovaní služieb zaniká.
 6. Prevádzkovateľ môže odstúpiť od tejto zmluvy o poskytovaní služieb pokiaľ užívateľ porušil ktorúkoľvek z povinností uvedených v týchto VOP. Oznámenie o odstúpení od zmluvy zašle prevádzkovateľ užívateľovi na jeho e-mail uvedený v užívateľskom účte. Odstúpenie od zmluvy sa považuje za doručenú v okamihu odoslania, bez ohľadu na to, či sa s ním užívateľ oboznámil. Odstúpením od zmluvy sa zmluva o poskytovaní služieb zrušuje.

Článok 14
Reklamácie

 1. Užívateľ, ktorý je podnikateľom môže podať sťažnosť, pokiaľ služby mu neboli poskytnuté riadne a včas v súlade so zmluvou o poskytovaní služieb a týmito VOP, a to písomným oznámením zaslaným e-mailom na info@musicrender.com. Sťažnosť je možné podať v lehote do 7 dní odo dňa, kedy sa predávajúci o vadnom poskytnutí služby dozvedel, najneskôr však do jedného mesiaca odo dňa, kedy mala byť poskytnutá.
 2. Užívateľ, ktorý je spotrebiteľom, môže služby reklamovať, pokiaľ neboli poskytnuté riadne a včas. Reklamačné podmienky sa riadia podľa zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších právnych predpisov. Spotrebiteľ môže reklamovať vadné poskytnutie služby, resp. neposkytnutie služby, pokiaľ mu prevádzkovateľ neposkytol služby v súlade so zmluvou o poskytovaní služieb a obchodnými podmienkami.
 3. Užívateľ môže uplatniť reklamáciu jednou z nasledovných možností:
  1. vyplnením reklamačného formulára a jeho zaslaním poštou na adresu sídla prevádzkovateľa alebo elektronickou poštou,
  2. spísaním reklamácie a zaslaním poštou na adresu sídla prevádzkovateľa alebo elektronickou poštou.
 4. Užívateľ uvedie v reklamácii nasledovné údaje:
  1. identifikácia užívateľa,
  2. popis vady,
  3. názov a číslo bankového účtu,
  4. dátum a podpis užívateľa.
 5. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má užívateľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Prevádzkovateľ je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa služba mohla riadne užívať, má užívateľ právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú užívateľovi, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však užívateľ nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady služby riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má užívateľ právo na primeranú zľavu z ceny.
 6. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, prevádzkovateľ doručí užívateľovi potvrdenie o prijatí (uplatnení) reklamácie ihneď, príp. bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.
 7. Prevádzkovateľ je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dna uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť.
 8. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvný vzťah medzi prevádzkovateľom a užívateľom, ako aj všetky právne vzťahy s tým súvisiace, sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.
 9. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade vzniku sporu je daná právomoc súdom Slovenskej republiky.

Článok 15
Odstúpenie od zmluvy

 1. Odstúpenie od zmluvy užívateľom, ktorým je spotrebiteľ, sa riadi príslušnými ustanoveniami zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov.
 2. Spotrebiteľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku do 14 dní odo dňa uzavretia zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči.
 3. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.
 4. Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u poskytovateľa v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči. Spotrebiteľ môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy.
 5. Právny úkon smerujúci k odstúpeniu od zmluvy je možné zaslať v listinnej forme na adresu:
  Pezinská 709/28, Chorvátsky Grob 900 25
  alebo mailom na info@musicrender.com.
 6. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané prevádzkovateľovi najneskôr v posledný deň uvedenej lehoty.
 7. Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dodanie a iných nákladov a poplatkov. Prevádzkovateľ je povinný vrátiť spotrebiteľovi uvedené platby rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo spotrebiteľa dohodnúť sa s poskytovateľom na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým spotrebiteľovi nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.

Článok 16
Riešenie sporov

 1. V prípade vzniku sporu medzi prevádzkovateľom a užívateľom, ktorý je spotrebiteľom, je spotrebiteľ oprávnený obrátiť sa na poskytovateľa so žiadosťou o nápravu, ak nie je spotrebiteľ spokojný so spôsobom vybavenia reklamácie alebo ak sa domnieva, že prevádzkovateľ porušil jeho práva. Žiadosť o nápravu je možné zaslať elektronickou poštou na e-mail info@musicrender.com alebo poštou na adresu prevádzkovateľa. Pokiaľ prevádzkovateľ na žiadosť odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu niektorému zo subjektov alternatívneho riešenia sporov.
 2. Podmienky alternatívneho riešenia sporu upravuje zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení sporov.
 3. Spotrebiteľ môže podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu na príslušný subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorým je právnická osoba zapísaná v zozname vedenom Ministerstvom vnútra SR, medzi ktoré patrí napríklad aj Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk).
 4. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenie sporov RSO, prevádzkovanou EÚ. Sťažnosť možno podať vyplnením online formulára na stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm. Právo voľby spomedzi subjektov alternatívneho riešenia sporov má spotrebiteľ.
 5. Riešenia sporov niektorým zo subjektov alternatívneho riešenia sporov sa môže domáhať len spotrebiteľ. Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.
 6. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh odmietnuť v zákonom stanovených prípadoch, napríklad ak vyčíslená hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur alebo ak podá spotrebiteľ návrh po uplynutí jedného roka odo dňa doručenia zamietavej odpovede poskytovateľa alebo márneho uplynutia 30 dňovej lehoty na vyjadrenie k žiadosti.
 7. Alternatívne riešenie sporov je v zásade bezplatné. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže od spotrebiteľa žiadať poplatok za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 eur.
 8. Subjekt alternatívneho riešenia sporov postupuje pri alternatívnom riešení sporu tak, aby bol spor čo najrýchlejšie vyriešený, predchádza zbytočným prieťahom, koná hospodárne a bez zbytočného a neprimeraného zaťažovania strán sporu a iných osôb; ak je to možné, pri komunikácii využíva najmä telefonický kontakt a elektronické prostriedky.
 9. Subjekt alternatívneho riešenia sporov ukončí alternatívne riešenie sporu do 90 dní odo dňa jeho začatia. V osobitne zložitých prípadoch môže subjekt alternatívneho riešenia sporov lehotu podľa prvej vety predĺžiť o 30 dní, a to aj opakovane. Subjekt alternatívneho riešenia sporov je povinný o každom predĺžení lehoty podľa druhej vety bezodkladne informovať strany sporu spolu s uvedením dôvodu predĺženia lehoty.
 10. Ak medzi stranami sporu nedôjde k uzavretiu dohody a subjekt alternatívneho riešenia sporov na základe skutočností, ktoré zistí pri alternatívnom riešení sporu, dospeje k odôvodnenému záveru, že poskytovateľ porušil práva spotrebiteľa podľa predpisov na ochranu práv spotrebiteľa, ukončí alternatívne riešenie sporu vydaním nezáväzného odôvodneného stanoviska.

Článok 17
Ochrana osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb v súlade Nariadením Európskeho parlamentu a rady č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon o OOU“). Informácie o tom, ako spracúvame osobné údaje nájdete na Ochrana osobných údajov.

Článok 18
Záverečné ustanovenia

 1. Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť okamihom zverejnenia na internetovej stránke www.musicrender.com.
 2. Pokiaľ niektoré ustanovenie týchto obchodných podmienok je alebo sa stane neplatným alebo neúčinným, nespôsobuje to neplatnosť alebo neúčinnosť celej zmluvy.
 3. Vzťahy, práva a povinnosti zmluvných strán neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka, občianskeho zákonníka, autorského zákona a iných relevantných právnych predpisov Slovenskej republiky.
 4. Tieto VOP sú vypracované advokátskou kanceláriou Lanikova Group, s.r.o. pre prevádzkovateľa, pričom sú ako autorské dielo chránené na základe Autorského zákona. Akékoľvek použitie týchto VOP bez súhlasu autora, advokátskej kancelárie, je zakázané.
Vypracovala: JUDr. Barbora Lániková
Lanikova Group
advokátska kancelária